چرا در قرآن یک‌بار اشاره شده است که “اول آسمان را آفریدیم”و یک بار”اول زمین را آفریدیم”؟

یک شبهه قدیمی که اخیراً هم مطرح شده است این مساله است که چرا خداوند متعال در آیه ۲۹ سوره بقره فرموده‌اند که اول زمین را آفریدیم بعد آسمان...

اشاره قرآن کریم به طوفان های خورشیدی و ارتباط آن به آخرالزمان و قیامت

همانطور که میدانید میدان مغناطیسی زمین زمین را در برابر طوفان های خورشیدی و اجرام فضایی و اشعه های مضر حمایت میکند در این [لینک]قبلا در باره میدان مغناطیسی...

اشاره قرآن کریم به میدان مغناطیسی و اتمسفر زمین

همانطور که میدانید جو زمین از لایه های تروپوسفر،استراتوسفر،مزوسفر،ترموسفر،اگزوسفر،یونوسفر،تشکیل شده است،لایه ازون که بعد از این لایه ها قرار دارد، یک لایه از اکسیژن فشرده است که وظیفه دارد...

اشاره قرآن کریم به حرکت لایه‌های زمین و به وجود آمدن کوه‌ها

همان‌طور که می‌دانید لایه های زمین زمین یکپارچه نیست و از ورقه‌های تکنیکی تشکیل شده‌است که این ورقه‌ها در زیر زمین دائماً درحال‌حرکت هستند و دلیل به وجود آمدن...