اشاره قرآن کریم به انتقال ماده جهان از یک جهان قبلی و مرحله آخر جهان ما

بارها در پست های قبلی اشاره کرده ایم که یکی از فرضیه های موجود درباره مبدا جهان ما این است که بعد از انفجار بزرگ بخشی از تکینگ(ماده) یک...

چرا در قرآن کریم اشاره شده است که جهان در شش روز آفریده شده است؟

یکی از شبهات رایج وارد شده به قرآن کریم از سوی سایت ها و صفحات معاند و جریان های آتئیست و ضد اسلامی این است که چرا در آیات...

تفسیر علمی سوره مبارکه المعارج و آیات مربوط به فروپاشی و نابودی کره زمین و جهان هستی

یکی از زیبا ترین سوره های علمی قرآن کریم سوره المعارج است که در آیات ابتدایی این سوره نکات علمی بسیار زیبا و ظریفی بکار برده شده است که...