برای دریافت هر نوشته با فورمت مورد نظر خود بروی  آن کلیک کنید.

لطفا این فایل ها را در شبکه های اجتماعی و در گروها به اشتراک بگذارید.

۱-بحث جهان های موازی در سوره حمد

۲-اشاره قرآن کریم به اثر انگشت

۳ –چرا در قرآن یک‌بار اشاره شده است که “اول آسمان را آفریدیم”و یک بار”اول زمین را آفریدیم”؟

۴-جدایی قاره ها در قرآن

۵-سبزینه(کلروفیل) در قرآن کریم

۶-بحث زوجیت گیاهان در قرآن

۷-قسم قرآن کریم به بزرگی ستارگان

۸-ساختار کوه های آتشفشانی از دیدگاه قرآن

۹-اشاره قرآن کریم به نقش پدر در تعین جنسیت فرزند

۱۰-اشاره قرآن کریم به ساختار ژنتیک بانوان و تکامل کروموزوم Y از کروموزوم X

۱۱-اشاره قرآن کریم به غول های سرخ نحوه فروپاشی ستارگان در قرآن کریم

۱۲-بحث آسمان شبکه ای شکل و نقاط لاگرانژی از دیدگاه قرآن کریم

۱۳-ارتباط بین طوفان و زلزله در قرآن کریم

۱۴-نردبان های شنوایی در قرآن کریم و حدیث حضرت علی(ع) درباره گوش

۱۵-کاهش ابعاد زمین از دیدگاه قرآن کریم

۱۶-.دیدگاه قرآن کریم درباره منشا آبهای کره زمین

۱۷-اشاره قرآن کریم به منشا آهن

 

۱۸-چرا در قرآن کریم اشاره شده است که”خداوند آسمان را نگه داشته که بروی زمین نیفتد”؟ 

  

۱۹-اشاره قرآن کریم به شکل فروپاشی ستارگان