آیا مشاهده دو خورشید در آسمان امکان پذیر است؟/یک شاهد زنده برای معجزه مشاهده دو خورشید در روز عاشورا

یکی از معجزاتی که به روز عاشورا و شهادت حضرت امام حسین(ع) منتصب می کنند مشاهده دو خورشید در آسمان است،که قصد داریم این پدیده را از دیدگاه علمی...