ذوالقرنین اشاره شده در قرآن کریم به چه کسی می تواند دلالت داشته باشد؟

قبلاً در نوشته ها و تفسیرهای مختلف از علمای اسلامی و کارشناس تفاسیر متعددی از از کیستی ذوالقرنین ارائه شده است،عده ای معتقد هستند که ذوالقرنین همان اسکندر مقدونی است عده‌ای...

قربانی بزرگ اشاره شده در سوره صافات وجود نازنین چه کسی است؟

داستان ذبح حضرت اسماعیل(ع) توسط حضرت ابراهیم(ع) از این قرار بود که خداوند سالهای بسیار متمادی به حضرت ابراهیم(ع)فرزندی اعطا ننمود تا زمانی که وی به کهنسالی پای گذاشت...