قربانی بزرگ اشاره شده در سوره صافات وجود نازنین چه کسی است؟

داستان ذبح حضرت اسماعیل(ع) توسط حضرت ابراهیم(ع) از این قرار بود که خداوند سالهای بسیار متمادی به حضرت ابراهیم(ع)فرزندی اعطا ننمود تا زمانی که وی به کهنسالی پای گذاشت...

چرا در قرآن کریم اشاره شده است که جهان در شش روز آفریده شده است؟

یکی از شبهات رایج وارد شده به قرآن کریم از سوی سایت ها و صفحات معاند و جریان های آتئیست و ضد اسلامی این است که چرا در آیات...