اشاره قرآن کریم به وجود انگل ها و موجودات میکروسکوپی روی بدن جانداران

هیره یا به انگلیسی(mite)یک موجو میکرسوپی از شاخه بند پایان است،برخی از گونه های این جاندر بنوان انگل برای بدن گیاهان و جانداران زندگی می کنند و از سلول...