۱۸-چرا در قرآن کریم اشاره شده است که”خداوند آسمان را نگه داشته که بروی زمین نیفتد”؟ [mp3] [Aparat] [Youtube]