اشاره قرآن کریم به سیاهچاله ها با مفهوم فرو افتادن ستاره

در آیات اول سوره نجم خداوند متعال به مفهوم فرو افتادن ستاره اشاره می کنند که می تواند دارای دو مفهوم باشد که هر دو مفهوم می تواند معنی...