چرا در قرآن کریم اشاره شده است که جهان در شش روز آفریده شده است؟

یکی از شبهات رایج وارد شده به قرآن کریم از سوی سایت ها و صفحات معاند و جریان های آتئیست و ضد اسلامی این است که چرا در آیات...