اشاره قرآن کریم به انتقال ماده جهان از یک جهان قبلی و مرحله آخر جهان ما

بارها در پست های قبلی اشاره کرده ایم که یکی از فرضیه های موجود درباره مبدا جهان ما این است که بعد از انفجار بزرگ بخشی از تکینگ(ماده) یک...