برسی تطبقی قوم عاد و قوم ثمود با آیات قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار

در آیات متعددی از قرآن کریم به قومی بنام قوم عاد اشاره شده است که از ویژگی های این قوم قامت های بلند آنهاست در این نوشته قصد داریم...