اشاره حضرت امام جعفرصادق(ع) به منشا ژنتیک ریش صورت

ضخامت ریش در درجه اول توسط ژنتیک تعین می شود،اگر پدر و پدر بزرگ شما ریش پر پشتی داشته باشند احتمالا شما ریش پرپشتی دارید. آندروژن ها و گروهی...