پیش بینی سوره مبارکه التکویر از مرگ خورشید و نحوه تشکیل کوتوله ها

همانطور که می دانید ستارگان آسمان و خورشید ما منابع انرژی هسته ای در حال واکنش هسته ای هستند و دلیل درخشندگی ستارگان نیز همین مساله است،اما همه ستارگان...