اشاره قرآن کریم به نحوه تشکیل ستارگان و عناصر تشکیل دهنده بدن ما

دانشمندان معتقد هستند که ۹۷ درصد از اعضای بدن انسان از ستارگان آمده اند و از عناصر ساخته شده از ستارگان تشکیل شدند،شش عنصر حیاتی کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن،...