مشاهده طوفان نوح توسط بومیان استرالیا و دلایل جهانی بودن طوفان نوح

اخیرا کتاب جدیدی تحت عنوان”از جوامع ابتدایی تا ذن”تالیف میرچاالیاده اسطوره شناس و دین پژوه رومانیایی در ایران منتشر شده است که در قسمتی از کتاب به اعتقادات بومیان...