اشاره قرآن کریم به غول های سرخ نحوه فروپاشی ستارگان در قرآن کریم

زمانی که یک ستاره در فضا به پایان عمر خود می رسد فروپاشی ستاره از هسته آن شروع میشود و سپس در طی انفجارهای قدرتمند اتمی گاز و مواد...