داستان مردم شهر پمپی و انسان هایی که بخاطر لواط و زنا به مجسمه های سنگی تبدیل شدند

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد،در کثری از ثانیه هوا پر از گازهای سمی شد و خورشید از دیده ها پنهان گردید به شکلی که بسیاری از مردم شهر...