کاهش ابعاد زمین از دیدگاه قرآن کریم

 در یک فرضیه در باره مراحل شکل‌گیری زمین گفته می‌شود که زمین زمانی که از خورشید جدا شد به شکل یک توپ آتش بود و یا همانند مشتری یک...