عظمت جهان هستی از دیدگاه رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و اثبات حقانیت شب معراج

هم اکنون که شما در حال مطالعه این نوشته در شهر یا روستای خود هستید روستای شما یکی از دهها روستایی است که یک شهر می تواند داشته باشد...