اشاره قرآن کریم به ساختار ژنتیک بانوان و تکامل کروموزوم Y از کروموزوم X

همان‌طور که می‌دانید در هنگام لقاح و تشکیل جدید مادر دارای دو کروموزوم XX و پدر دارای دو کروموزوم XY است و فرزند یک کروموزوم از پدر و یک...