چرا در قرآن یک‌بار اشاره شده است که “اول آسمان را آفریدیم”و یک بار”اول زمین را آفریدیم”؟

یک شبهه قدیمی که اخیراً هم مطرح شده است این مساله است که چرا خداوند متعال در آیه ۲۹ سوره بقره فرموده‌اند که اول زمین را آفریدیم بعد آسمان...