اشاره حضرت امام جعفر صادق(ع)به مایع مغزی نخایی و بیماری هیدروسفالی 

همانطور که میدانید   مغز ما در درون مایع مغزی نخاعی قرار گرفته است و این مایع نقش تغذیه مغز و همچنین جلوگیری از برخورد مغز با استخوان ها را...