نشانه های وجود نازنین امام حسین در تورات و انجیل

تاریخ ادیان توحیدی پر از مکاشفات و پیشگویی های اولیای خداوند است و هر پیامبری آمدن پیامبران و از برخی از رخداد های آینده خبر می داده است.در این...