اشاره قرآن کریم به انتقال ماده جهان از یک جهان قبلی و مرحله آخر جهان ما

بارها در پست های قبلی اشاره کرده ایم که یکی از فرضیه های موجود درباره مبدا جهان ما این است که بعد از انفجار بزرگ بخشی از تکینگ(ماده) یک...

عظمت جهان هستی از دیدگاه رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و اثبات حقانیت شب معراج

هم اکنون که شما در حال مطالعه این نوشته در شهر یا روستای خود هستید روستای شما یکی از دهها روستایی است که یک شهر می تواند داشته باشد...