چرا در قرآن یک‌بار اشاره شده است که “اول آسمان را آفریدیم”و یک بار”اول زمین را آفریدیم”؟

یک شبهه قدیمی که اخیراً هم مطرح شده است این مساله است که چرا خداوند متعال در آیه ۲۹ سوره بقره فرموده‌اند که اول زمین را آفریدیم بعد آسمان...

اشاره قرآن کریم به میدان مغناطیسی و اتمسفر زمین

همانطور که میدانید جو زمین از لایه های تروپوسفر،استراتوسفر،مزوسفر،ترموسفر،اگزوسفر،یونوسفر،تشکیل شده است،لایه ازون که بعد از این لایه ها قرار دارد، یک لایه از اکسیژن فشرده است که وظیفه دارد...