قربانی بزرگ اشاره شده در سوره صافات وجود نازنین چه کسی است؟

داستان ذبح حضرت اسماعیل(ع) توسط حضرت ابراهیم(ع) از این قرار بود که خداوند سالهای بسیار متمادی به حضرت ابراهیم(ع)فرزندی اعطا ننمود تا زمانی که وی به کهنسالی پای گذاشت...