اشاره قرآن کریم به طوفان های خورشیدی و ارتباط آن به آخرالزمان و قیامت

همانطور که میدانید میدان مغناطیسی زمین زمین را در برابر طوفان های خورشیدی و اجرام فضایی و اشعه های مضر حمایت میکند در این [لینک]قبلا در باره میدان مغناطیسی...