اشاره حضرت امام صادق(ع) به منشا شیر مادر

تولید شیر در بدن مادر در داخل غده هایی بنام “آلوئول” تولید میشود. مرد به هورمون ها پروتئین ها واکسی توسین سیگنال هایی را می دهد و با دادن...