آیا مشاهده دو خورشید در آسمان امکان پذیر است؟/یک شاهد زنده برای معجزه مشاهده دو خورشید در روز عاشورا

یکی از معجزاتی که به روز عاشورا و شهادت حضرت امام حسین(ع) منتصب می کنند مشاهده دو خورشید در آسمان است،که قصد داریم این پدیده را از دیدگاه علمی...

پیش بینی سوره مبارکه التکویر از مرگ خورشید و نحوه تشکیل کوتوله ها

همانطور که می دانید ستارگان آسمان و خورشید ما منابع انرژی هسته ای در حال واکنش هسته ای هستند و دلیل درخشندگی ستارگان نیز همین مساله است،اما همه ستارگان...